این هم جزوه ی کار و فناوری تا صفحه ی 10.در چند روز آینده هم سعی   می کنیم که جزوه ی زیست ، فیزیک و شیمی.
نویسنده:آرین کسایی ،حجم: 4.02 مگابایت دریافت