جزوه ی زیست (آقای زندیه) تا آخرین جلسه
نویسنده:علی توفیقی 
(جزوه در ادامه ی مطلب)