بالاخره بعد از حدود دو ماه که از سال تحصیلی می گذرد ، خوشبختانه طبق چیزی که از یکی از مسئولین کتابخانه شنیدم امشب کار مرتب کردن کتاب ها و قرار دادن آن ها در قفسه ها به پایان می رسد و هفته ی آینده کتاب خانه به طور رسمی افتتاح خواهد شد.همچنین متاسفانه کسی از پایه ی اول به عنوان کتاب یار( کسی که به اداره کردن کتاب خانه کمک می کند) انتخاب نخواهد شد و تنها از پایه های دوم و سوم (از هر پایه چهار نفر)انتخاب خواهند شد. نشست بعدی گروه علوم انسانی و هنر مدرسه در رابطه با کتاب و کتاب خانه یا چیزی دراین حوزه خواهد بود.