تکالیف

کلاس 1/1:

متاسفانه به دلیل همکاری نکردن دانش آموزان این کلاس تکالیف امروز و فردا ی این کلاس را نمی توانیم بگذاریم.(نداریم که بگذاریم!)

کلاس 1/2:

تکالیف امروز:

-

تکالیف فردا:

1 - مشق پویش:بهترین راه چیدمان کارت ها برای برنده شدن در بازی اشکال هندسی.

2 - ریاضی:انجام تمرین ها

3 - فیزیک:ساعت آفتابی

کلاس 1/3:

تکالیف امروز:

-

تکالیف فردا:

1 - مشق پویش:بهترین راه چیدمان کارت ها برای برنده شدن در بازی اشکال هندسی.

2 - ریاضی:انجام تمرین ها