طبق اطلاعیه ی آقای سازگار (معاون پایه ی هفتم) فردا مدرسه تعطیل است!!! 

تعطیل