تکالیف

۱/۱:....................................................................................................................................

۱/۲:......................................................................................................................................

1/3:

یکشنبه:برای یکشنبه تکلیفی نیست

دوشنبه:عربی تمرین ها تا ص۳۶ حل شود و سرگروه میپرسد(کلمه) 

ورزش ۴ نوع طناب را باید بلد بود

مشاوره ۶صفت نوشته شود(دو هفته دیگر)

سه شنبه:زبان کوییز از فصل۲

کاروفناوری کوییز عادی

چهارشنبه: تکلیفی ندارد(تعطیل)

پنجشنبه:تکلیفی ندارد


نکته۱:تکالیف فرابرنامه و هنر و زبان ممکن است کامل نباشد

نکته۲:آقای عابدینی  شاید پنجشنبه بیاید پس بهتر است تمرین ها حل شود

نکته ۳:کلاس های دیگر از طریق ایمیل ali.towfighi@yahoo.comتکالیف  را به دست من برسانند