تکالیف

     

۱/۱:

امروز هم تکالیف آنها را نداریم ولی از فردا تکالیف گذاشته می شود.

۱/۲:

تا آخر امروز گذاشته می شود.

۱/۳:

ریاضی باید تمرین های توان حل شوند.

هندسه فصل هندسه واستدلال خود کتاب حل شود.

(هنر آقای روستاییان تکلیفی نداد)