باز هم خوشبختانه باید بگویم که تمام مدارس تهران فردا تعطیل هستند.
تعطیل