این آزمون پس فردا یعنی دوشنبه 7 دی برگزار خواهد شد.بودجه بندی آزمون صفحه 1 تا 14 جزوه می باشد و به همراه داشتن گونیای 45 یا 60 درجه ، پرگار ، مداد اتود 0.3 ، 0.5 و 0.7 ، پاک کن الزامی است.