بودجه بندی آزمون تعلیمات اجتماعی:
درسهای ۱، ۳، ۴، ۵، ۱۲، ۱۸
همچنین آقای روستاییان تاکید داشتند دانش آموزان به نقشه مسلط باشند.