1-قانون ومقررات به چند دلیل بوجود امده اند؟

  2-همه در برابر قانون مساویند یعنی چه؟

 3-ایا ما در استفاده از حقوق خود ازادی بی قید وشرط داریم؟

4-انواع مقرراتی که در جامعه بوجود می ایند نام ببرید؟

5-قانون را تعریف کنیدومثال بزنید؟

6-ایستادن در صف اتوبوس جزو چه مقرراتی است؟

7-مادر قوانین چیست؟

8-پس از پیروزی انقلاب چه مجلسی برای نوشتن قانون اساسی تشکیل شد؟

9-اعضای مجلس خبرگان را چه کسانی انتخاب میکنند؟

10-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چند اصل دارد

11-قوه مقننه شامل چند بخش است نام ببرید؟

12-مجلس شورای اسلامی از چه کسانی تشکیل شده وچگونه انتخاب میشوند؟

13-اعضای شورای نگهبان چند نفرند وچگونه انتخاب میشوند؟

14-دو مورد از وظایف شورای نگهبان را بنویسید؟

15-قانونگذاران با توجه به چه چیزی قانون وضع میکنند؟

16- همه در برابر قانون مساویند یعنی چه؟