بودجه‌بندی آزمون انشا:

۱) کل کتاب لافکادیو دو نمره

۲) مباحث گفته شده در کلاس سه نمره

۳) مباحث ویرایشی کتاب درسی سه نمره

۴) مباحث ساختار انشا پنج نمره.

۵) نگارش هفت نمره.