ودجه بندی آزمون هندسه:
بازیها و خلاقیت، اصل حمار، نقطه و خط و زاویه، مثلثها.
منبع: دو سری جزوه، تمرینها و آزمونهای پیشین.


بودجه بندی آزمون دینی:
۶ درس ابتدای کتاب

بودجه بندی عملیاتی و بسترهای مورد نیاز آن