این یک نمونه سوال متون:

  (برای دانلود امتحان های بیش تر روی عکس  کلیک کنید)