تکالیف

کلاس 1/1:

فردا:

عربی خوانده شود توسط سرگروه ها پرسیده می شود.

عربی صفحه 51 و 52 حل شود.

امروز:

تکلیف داده نشد.

کلاس 1/2:

امروز:

تکلیف داده نشد.

فردا:

کار و فناوری و دینی خوانده شود.

کلاس 1/3:

امروز:

تکلیفی داده نشد.

فردا:

عربی خوانده شود توسط سرگروه ها پرسیده می شود.

ریاضی تمرین۱۱ حل و آورده شود.

بقیه ی تکالیف متعاقبا اعلام خواهد شد.