تکالیف


۱/۱:

امروز: هیچی

فردا:سوال های 4.  5.    6.    8.    10 فصل نیرو حل شود

۱/۲:

امروز:دینی می پرسد

فردا://

۱/۳:

امروز: ریاضی تمرین ها ص ۱۱۴ و۱۱۵ بجز سوال ۲و۶ وبخش های پایانی ۳ حل شود(تمرین۱۲)

فردا:هیچی


(تمامی کلاس ها برای دوشنبه باید:

تاآخر درس ۶ عربی را حل کرده وآماده امتحان از درس ۵و۶ باشند

برای امتحان دراز و نشست آماده باشند(۸۲ ۴۱تا و ۸۱ ۴۳ تا))