برای این که کار ما بیهوده هدر نرود برای بعضی از مطالب رمز می گذاریم و برای این کار هیچ پولی گرفته نمی شود!