بعد از گذشت کمتر از ۱ ماه از گذاشتن اولین مطلب (۹۴/۸/۱۷) امروز آمار این ۲۴ روز را برایتان می گذارم تا شاخ در بیارید.