حل کردن این نوع از مسائل برای شرکت در مسابقاتی از قبیل IMC مفید است .

مسابقات  USA-Purple-comet : 
 از سال 2003 تا 2012   دانلود   

نتایج آزمون IMC 2014
مرحله اول
راهنمایی : دانلود    سری دوم  دانلود  
دبیرستان : دانلود    سری دوم  دانلود  


IMC راهنمایی
مرحله اول 2011  دانلود       
مرحله اول 2012  دانلود   
مرحله اول 2013  دانلود 
مرحله اول 2014  دانلود 
مرحله اول 2015  دانلود   تا چند روز دیگر پاسخ سوالات نیز روی وبلاگ قرار داده می شود.

مرحله دوم 2014 دانلود   
مرحله دوم 2015 دانلود   

جهانی 2005 با جواب  انفرادی  تیمی    
جهانی 2007 با جواب  انفرادی  تیمی    
جهانی 2008 با جواب  انفرادی  تیمی    
جهانی 2009 با جواب  انفرادی  تیمی    
جهانی 2010 با جواب  دانلود 
جهانی 2011 با جواب  انفرادی      
جهانی 2012 با جواب  انفرادی      
جهانی 2015 تیمی  انفرادی  

IMC  دبیرستان

مرحله اول 2011   دانلود  
مرحله اول 2013   دانلود   
مرحله اول 2014   دانلود 
مرحله اول 2015   دانلود  

مرحله دوم 2011  دانلود  

جهانی 2010  دانلود   
جهانی 2011   دانلود  
جهانی 2015  انفرادی  تیمی

AITMO

سری اول دانلود 
سری دوم  دانلود 
سری سوم (2001)   دانلود


برگرفته از math-cs.blog.ir