با توجه به این که فلش بنده ویروسی شد؛سایتhttp://helli-32.blog.ir/1395/02/07  مراجعه نمایید