تکالیف

1/1:

متاسفانه به دلیل عدم همکاری تکالیف را نداریم که بگذاریم.

1/2:

امروز تنها درس داده شد و تکلیفی داده نشد.

1/3:

تکالیف امروز:

1 - یک شعر از پروین اعتصامی(به غیر از بعضی اختیاری است)

2 - دینی پرسش درس های 5 جواب داده شود واز جزوه سوال پرسیده میشود(پرسش کلاسی).

3 - تمرین های سری 4 و s6,s7,s8 کامپیوتر حل شود.

تکالیف فردا:

1 - ابزار دست ساز آورده شود.(درس تاریخ)(به هراه اجرا)

2-قرآن تا ص ۲۴ حل شده و جدول قرآن خواندن پر شود