تکالیف

1/1:

...

1/2:

...

1/3:

امروز:                                                                                                                         

تنها درس داده شد.

سه شنبه:

شعر پروین اعتصامی(برای آن چند نفر)(در سایت است)

زبان:

کار وفناوری:کوییز از اول تا حالا(جزوه در سایت است)از کسانی که این سایت را دنبال میکنند ودر همین مدرسه هستند خواهشمند است مطالب ایران شناسی خود را ارایه بدهند