تکالیف

1/1:

تا ساعتی دیگر اضافه می شود.

1/2:

امروز:

1 - حل تمرین های ریاضی 

2 - هفته ی بعد کوییز هندسه گررفته می شود.

یکشنبه:

1 - زیست خوانده و جزوه چک شود.

2 - جدول خواندن قرآن آورده شود.

1/3:

امروز:

1 - هفته ی بعد کوییز هندسه گرفته می شود.

2 - حل تمرین های ریاضی

یکشنبه:

1 - زیست خوانده و جزوه چک شود.

2 - جدول خواندن قرآن آورده شود.