تکالیف

1/1:

امروز:

تکلیفی داده نشد.

فردا:

70 سوال فیزیک آورده شود شاید توسط آقای مفاخری دیده شود.

1/2:

متعاقبا گذاشته خواهد شد.

1/3:

امروز:

تکلیفی داده نشد.

فردا:

کار و فناوری احتمال هست که کوییز گرفته شود.