برای ایمیل پویش یک helli به ابتدا ایمیل اضافه کنید.