تکالیف

۱/۱:

هیچ چیزی دریافت نشد

۱/۲:

۱-کار وفناوری کوییز می گیرد(۱۳و۱۲)

۲-عربی سر گروه می پرسد و کتاب باید کامل باشد(ص۴۲).

۳-دینی ممکن است بپرسد.

۱/۳:

1-عربی سر گروه می پرسد و کتاب باید کامل باشد(ص۴۲).

۲-ورزش امتحان بار فیکس می گیرد

۳-شیمی امتیازی داشت