در طبقه ی اول مدرسه در انتهای راهرو دو کلاس وجود دارد که یکی از آن ها درش بسته و دیگری درش باز اما پر از آت و آشغال است. اگر این کلاس ها تمیز و مرتب می شدند می شد از آن ها به شکل دیگری استفاده کرد.اگر ایده ی خوبی برای استفاده ی درست از این کلاس ها (در صورت مرتب شدن) دارید با ما در میان بگذارید. در ادامه دو عکس از کلاسی که درش باز است می بینیم.